Wybierz język:   Angielskie Greckie Polskie Chinese

porady -  - nieruchomosci-grecja.pl
porady -  - nieruchomosci-grecja.pl

Dochodowe inwestycje w nieruchomościach

Dochodowe inwestycje w nieruchomościach

Zakładanie firmy w Grecji

Wydawany: 09/02/07

Zakładanie firmy w Państwach Członkowskich UE - GRECJA
Choć Grecja uznawana była za jeden z najbiedniejszych krajów starej "piętnastki", dokonujący się tam w ostatnich latach przełom w rozwoju społeczno - gospodarczym sprawił, że wskaźnik PKB utrzymuje się na poziomie wyższym od przeciętnej dla krajów UE. Zagraniczni przedsiębiorcy są szczególnie mile widziani w tym kraju. Mogą liczyć na przychylność władz, zwłaszcza lokalnych. Polscy przedsiębiorcy mogą również skorzystać z udogodnień i wsparcia finansowego, które oferuje zagranicznym inwestorom grecki rząd.
Osoby niebędące obywatelami greckimi, a chcące otworzyć własną firmę w Grecji, muszą wcześniej uzyskać stosowne pozwolenie na pobyt i pracę. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w Ambasadzie Grecji w Warszawie. Z reguły wydawany jest na 2 lata (maksymalnie na 5 lat) z możliwością późniejszego przedłużenia. Wymagane przy składaniu wniosku dokumenty, zgodnie z informacjami WEH Ambasady RP w Atenach, to:
·         biznes plan będący opisem planowanego przedsięwzięcia (powinien m.in. opisywać rodzaj i zakres działalności, zawierać plan finansowy przedsięwzięcia i wyszczególnienie najważniejszych źródeł finansowania),
·         odpowiednie dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
·         zaświadczenie o niekaralności,
·         zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne w Polsce.
Należy pamiętać, że greckie prawo wymaga od wszystkich cudzoziemców podejmujących działalność gospodarczą w tym kraju okazania dokumentu potwierdzającego wynajem lub zakup lokalu (nieruchomości). W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku przedsiębiorca już po przyjeździe do Grecji ma obowiązek stawić się w terminie do 5 dni w Departamencie Zdrowia, aby wykonać niezbędne badania lekarskie. Ponadto w ciągu 30 dni należy podjąć działalność gospodarczą.
Procedura rejestracyjna może być czasochłonna głównie ze względu na grecką biurokrację, stąd wskazana jest pomoc miejscowego prawnika. Po uzyskaniu pozwolenia na pobyt i pracę w jednej z greckich placówek konsularnych należy - w odniesieniu do spółek kapitałowych - zarejestrować spółkę w sądowym rejestrze spółek po uprzednim sporządzeniu statutu spółki i jego zdeponowaniu w lokalnym urzędzie wojewódzkim właściwym dla siedziby firmy. Informację o zawiązaniu spółki należy podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w greckiej gazecie rządowej. Wszystkie firmy bez względu na formę organizacyjno - prawną podlegają rejestracji we właściwym urzędzie podatkowym (DOY) oraz w odpowiedniej izbie przemysłowo - handlowej. W wypadku zatrudniania pracowników należy również dokonać rejestracji na potrzeby ubezpieczeń społecznych. Zestaw wymaganych przy procedurze rejestracyjnej dokumentów obejmuje:
·         dokumentację dotyczącą nieruchomości, w której planowana działalność będzie prowadzona,
·         zaświadczenie o zarejestrowaniu przedsiębiorcy w Kasie Ubezpieczeniowej (T.E.V.E. lub T.A.E. w zależności od przedmiotu działalności przedsiębiorstwa) i o stanie zobowiązań ubezpieczeniowych,
·         zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby handlowej i prawie używania danej nazwy,
·         zaświadczenie o stanie zobowiązań pracodawcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (I.K.A.),
·         podanie złożone w rejestrze izby handlowej,
·         fotokopię poświadczenia właściwego miejscowo urzędu podatkowego o rozpoczęciu działalności,
·         fotokopię dowodu osobistego (osobistego wypadku cudzoziemców z krajów trzecich - fotokopię zezwolenia na pobyt i pozwolenia na pracę),
·         znaczek skarbowy, którego wartość zależy od wielkości rejonu, w którym będzie prowadzona planowana działalność.
Koszt rejestracji sądowej spółki z ograniczona odpowiedzialnością wynosi 145 EUR. Fakt rejestracji musi być ogłoszony w dzienniku urzędowym "Biuletynie Korporacji i Spółek z Ograniczoną Odpowiedzialnością", co kosztuje ok. 235 EUR. Rejestracja we właściwym urzędzie podatkowym wiąże się z kosztami ok. 145 EUR, a w wybranej izbie handlowej ok. 90 EUR. Łączne koszty założenia spółki z o.o. wynoszą zatem blisko 1000 EUR. W przypadku spółki akcyjnej wzrastają do kwoty 1800 EUR.
Jedną z najpopularniejszych i najprostszych form prowadzenia działalności w Grecji jest indywidualne przedsiębiorstwo (tomiki epihein - odpowiednik polskiego prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba fizyczna). Dla większych przedsięwzięć zaleca się wykorzystanie jednej z dostępnych form spółek: spółki z o.o. (eteria periorismenis efthinis, EPE), spółki akcyjnej (anonymos eteria, AE), spółki jawnej (omorismos eteria) lub spółki komandytowej (eterorithmi eteria). Firma zagraniczna może również utworzyć w Grecji swój oddział (anpierofopja). W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do Sekretariatu Generalnego ds. Handlu i Ochrony Konsumenta oraz szczegółowy wniosek do lokalnych władz. Po zarejestrowaniu oddział firmy zagranicznej traktowany jest pod każdym względem - prawa podatkowego, cywilnego, handlowego, rachunkowości, obowiązku przynależności do izby gospodarczej itp. - tak jak każda spółka grecka.
W Grecji obowiązują cztery progresywne stawki od podatku dochodowego od osób fizycznych, od 5 do 40%, uzależnione od wysokości dochodów. Pracodawca jest zobowiązany co miesiąc odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń brutto pracowników. Osoby samozatrudnione są zobowiązane uiszczać zaliczki na podatek dochodowy z góry, na podstawie zeznania podatkowego z poprzedniego roku podatkowego, a w wypadku firm nowo powstałych - na podstawie przychodów deklarowanych przez przedsiębiorcę. W greckim systemie podatkowym istnieją dwie stawki podatku dochodowego od osób prawnych: spółki kapitałowe, począwszy od 2004 r., podlegają opodatkowaniu według stawki 35%, spółki osobowe zaś według stawki 25%. Stawki od dywidend wynoszą 10 i 15%. Podstawowa stawka podatku VAT wynosi w Grecji wynosi 18%, przy czym istnieją dwie stawki obniżone - 4 i 8%. Podatek akcyzowy nakładany jest na produkty importowane - alkohol, wyroby tytoniowe, paliwa, samochody, a nawet wybrane produkty rolne. Akcyza z reguły wynosi od 10 do 75%, jednak w niektórych wypadkach może sięgać nawet 200%. Podatek od sprzedaży nieruchomości ustalany jest w Grecji od rynkowej ceny nieruchomości i wynosi 9% od pierwszych 12000 EUR oraz 11% od kwoty przewyższającej tę wartość, a podatek lokalny od nieruchomości w zależności od prefektury wynosi od 0,025 do 0,035%. Inne ważne dla przedsiębiorców podatki to podatek drogowy, podatek od transakcji na giełdzie oraz opłaty skarbowe, w tym opłata od wynajęcia nieruchomości w wysokości 3,6% wartości transakcji. Tygodniowy czas pracy w Grecji to 37,5 - 40 godzin. Koszty prace są stosunkowo niskie w porównaniu z innymi krajami "starej" Unii. Średnia stawka za roboczogodzinę wynosi 10,40 EUR. Obciążenia pracodawcy na rzecz systemu ubezpieczeń społecznych wynoszą 27,96% miesięcznego wynagrodzenia brutto. Pracownik dodatkowo płaci składkę w wysokości 16,22%.
"Aby podjąć jakąkolwiek działalność gospodarczą w Grecji trzeba posiadać uregulowany status, zalegalizować pobyt i uzyskać zgodę na podjęcie pracy" - mówi Andrzej Eliasz, I sekretarz Wydziału Ekonomiczno - Handlowego Ambasady RP w Atenach. "Polski przedsiębiorca powinien przedstawić perspektywy stworzenia miejsca pracy nie tylko dla siebie, ale i dla pracowników miejscowych. Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie założenia firmy prawnikowi greckiemu, który lepiej zna miejscowe stosunki i szybciej przebrnie przez wszystkie procedury. Wskazane jest także jak najszybsze nauczenie się języka greckiego. Porozumiewający się po grecku cudzoziemcy, nawet jeśli mówią łamanym językiem, są lepiej traktowani (.) Trzeba też pamiętać, że Grecy są narodem patriotycznym, politykującym i dumnym ze swojego dziedzictwa kulturowego. Należy unikać tematów drażliwych, nie używać nazwy Macedonia w stosunku do byłej republiki jugosłowiańskiej, dobrze jest znać stanowisko Grecji w sprawie Cypru, wyrażać zrozumienie dla miejscowych zwyczajów. Nie należy denerwować się, gdy Grek spóźnia się na umówione spotkanie lub odwoła je (.) Praktyka działania firm zagranicznych istniejących na rynku greckim dowodzi, że najlepsze wyniki daje współpraca z miejscowym biznesem (.) Partner grecki to nie tylko partner w interesach, ale zwykła konieczność. Samodzielnie firmy można tworzyć, kiedy wrośnie się już w środowisko i ma własną niszę rynkową (.) Ponadto Polacy, w odróżnieniu od niektórych innych grup mniejszościowych, mniejszościowych społeczności greckiej cieszą się opinią spokojnych ludzi i solidnych pracowników."

Opracował:
Michał Sonnak
Euro Info Centre PL 414
przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 
Źródło:
Wydział Ekonomiczno - Handlowy Ambasady RP w Atenach, www.wehateny.gr

K. Wach, "Jak założyć firmę w Unii Europejskiej", Kraków 2004